Obchodní podmínky

 

1. Úvodní všeobecná ustanovení

Následující obchodní podmínky platí pro veškeré nákupy v internetovém obchodě www.nva.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

2. Vymezení pojmů

 1. Dodavatel/prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 2. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 3. Ne-spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 4. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 5. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího - akceptací). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. Textová a obrazová prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu www.nva.cz  je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Webové rozhraní internetového obchodu prezentuje textové a obrazové informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží (nejsme plátci DPH). Cena jednotlivého zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením však není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní internetového obchodu rovněž prezentuje informace o nákladech na doručení, tj. náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a dalších státu, které je možné v nabídce internetového obchodu vybrat.
 4. Pro objednání zboží kupujícím slouží objednávkový formulář na webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace (dále jen jako „objednávka“) o:
 • vybraném a objednávaném zboží (objednávané zboží kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu)
 • způsobu úhrady kupní ceny za objednávané zboží, údaje o nabízeném a požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)
 1. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které do objednávky sám kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího odhalit a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kupujícím schválené. Po obdržení objednávky prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí toto obdržení kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), a to na adresu elektronické pošty, kterou kupující v uživatelském rozhraní či v objednávce uvedl (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například elektronicky e-mailem či telefonicky), a to zejména s přihlédnutím na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky prodávajícím (akceptací), jež je kupujícímu zasláno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.

 

4. Práva spotřebitele při uplatňování záruky

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Při uplatnění záruky má spotřebitel, jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 3. Dále má, jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 4. Má, jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 5. Rovněž má, jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5. Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku ze strany kupujícího

 1. V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na našem výdejním místě. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  1. Odešlete dopis (email na nva@nva.cz ) s textem: Odstupuji od kupní smlouvy ze dne (uvést den, měsíc a rok), číslo vystavené faktury (objednávky) a požaduji vrácení zaplacené částky za zboží (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu). Datum a podpis. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14ti denní lhůtě.
  2. Zboží, které budete odesílat v souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí zpět na naši adresu (Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, Libor Lenža, Poličná 491, 757 01 Valašské Meziříčí) prosím pečlivě, dostatečně a dobře zabalte, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. Zboží, pokud možno, vracejte v původním stavu a kompletní (včetně příslušenství, vložených příloh apod.), předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Zboží doporučujeme pojistit. Neposílejte toto zboží na dobírku – nebude převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  3. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet nebo složenkou, nejpozději do 7 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. K vrácení peněz však může dojít až poté, co dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno).
  4. Náklady na přepravu zboží zpět k nám hradí v tomto případě kupující.
  5. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Každý případ odstoupení od smlouvy je řešen individuálně.
  6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Storno objednávky ze strany prodávajícího

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele za toto zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez zbytečného odkladu.

 

7. Výměna zboží

 1. V případě zakoupení zboží, které Vám z nějakého akceptovatelného důvodu nevyhovuje nebo jste zboží dostali jako nevhodný dárek, poskytujeme možnost výměny zboží.
  1. Požadavek na výměnu zašlete dopis (e-mail) s textem: Žádám o výměnu zboží zakoupeného ve vašem internetovém knihkupectví dne DD.MM.RRRR, číslo faktury (objednávky) za zboží (uveďte celý název případně vložte odkaz na výrobek). Pokud si zboží přejete poslat na adresu odlišnou od té původní, pak je nezbytné uvést tuto novou doručovací adresu. Pokud je adresa shodná, uveďte, že adresa doručení je shodná s předchozím dodáním. Pokud jste si jako nové zboží vybrali dražší variantu, je nutno uvést, jakým způsobem provedete doplatek, zda převodem na náš účet nebo zaplatíte dobírkou. Datum a podpis.
  2. Výměnu zboží lze provést do 14 dnů od zakoupení.
  3. Zboží, které chcete vyměnit, musí být nepoškozené, případně v původním obalu, nesmí jevit známky používání, kompletní (včetně příloh a součástí všeho druhu, atd.) a s originálním dokladem (nebo kopii) o koupi. Nevztahuje se na CD-ROM.
  4. Náklady na přepravu zboží zpět k prodávajícímu a za zaslání nového zboží hradí kupující.

 

8. Záruka

 1. Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Na veškeré zboží poskytujeme 14ti denní záruku na vrácení peněz bez udání důvodu. 14ti denní záruka se nevztahuje na zboží opotřebené běžným používáním, použité, poškozené manipulací či jiným způsobem. Zboží musí být schopné další distribuce.

 

9. Reklamační řád Internetového obchodu www.nva.cz

Všechno zboží, které je expedováno, podléhá kontrole, přesto však může ve výjimečných případech dojít k oprávněné reklamaci.

 1. Reklamační řád popisuje základní principy uplatňované při reklamaci dodávaného zboží. Tento reklamační řád nevylučuje ani neomezuje jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo jakákoliv práva zákazníka vůči prodávajícímu. Práva a povinnosti vyplývající se záruky poskytované na výrobky, se řídí zejména ustanoveními o Zvláštních ustanoveních o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem, § 1824 až § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Není-li možné konkrétní zboží z důvodu jeho nedostupnosti vyměnit, kontaktujeme Vás a dohodneme další postup (tj. nabídku zboží s podobným obsahem nebo vrácení peněz).
 3. Jestliže se během záruční lhůty projeví na výrobku závada způsobená chybnou výrobou, zpracováním nebo materiálem, bude při splnění níže uvedených podmínek vadný výrobek vyměněn za nový, bez závad. Reklamovaný výrobek nebo reklamovaná část musí být kompletní a může být v původním obalu, ale nemusí. Záruka poskytovaná prodávajícím se nevztahuje na poškození způsobené ohněm, vodou nebo jinou živelnou událostí, nesprávným používáním zboží, opotřebením, mechanickým poškozením nebo nesprávným způsobem použití. Záruka se též nevztahuje na poškození výrobku skladováním mimo rozsah teplot od 10 °C až 35 °C.
 4. Prodávající se zavazuje provést vyřízení reklamace do 30ti kalendářních dnů ode dne převzetí písemného uplatnění reklamace včetně reklamovaného zboží.
 5. Reklamace musí obsahovat:
  • název reklamovaného zboží
  • konkrétní popis závady
  • reklamovaný výrobek nebo reklamovanou část
  • kopii dokladu o koupi (faktura), případně kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky
  • adresu kam zaslat vyřízenou reklamaci a kontakt na kupujícího (telefon, e-mailová adresa)
 6. Pokud reklamace nebude obsahovat tyto náležitosti, nemůžeme se touto reklamací zabývat.
 7. Reklamované zboží je nutné dopravit jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude zasláno nové (vyměněné) zboží na naše náklady.
 8. Reklamaci zasílejte na: Libor Lenža, Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran, Poličná 491, 757 01 Valašské Meziříčí
 9. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese: nva@nva.cz, nebo na tel.č.: 777 696 694.
 10. Upozornění: www.nva.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

Na reklamaci poškození způsobených poštou, kurýrní službou nebo špatnou manipulací bohužel nemůžeme brát zřetel. I přesto, že zásilky balíme velmi odolným způsobem, prosíme abyste si zásilku po převzetí od doručovací společnosti řádně prohlédli a zkontrolovali.

 

10. Odpovědnost za vady

 1. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.
 2. V případě výskytu vady zboží (předmětu plnění), na kterou se vztahuje záruka, kupující může přednostně uplatňovat zajištění opravy zboží případně výměnu zboží za bezvadný kus.
 3. Pokud je zjištěno kupujícím při dodání zboží doručovací firmou, poškození obalu či zboží při dopravě, doporučujeme takové zboží odmítnout převzít nebo vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození.
 4. Není-li kupující spotřebitel, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve - bezprostředně při jeho převzetí, to znamená při dodání. Prohlídku je kupující provést takovou formou a v takovém rozsahu, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebiteli je ve vlastním zájmu doporučen obdobný postup s ohledem na fakt, že při převzetí věci svým podpisem přepravního listu mimo jiné potvrzuje vnější bezvadnost zásilky. S ohledem na podepsaný přepravní list bude následně případná reklamace vnějšího stavu zásilky vyřízena.
 5. Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

11. Ochrana osobních údajů

S postupující globalizací současné informační společnosti a s možnostmi, které nabízejí nové komunikační a počítačové technologie, je soukromí každého občana vystaveno rostoucím rizikům. Proto je ochrana osobních údajů a soukromí jednou ze základních demokratických hodnot pro třetí tisíciletí.

 1. Ochrana soukromí je zaručena Ústavou České republiky a Listinou základních práv a svobod. Vaše osobní údaje jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který stanovuje pravidla, zásady a povinnosti při nakládání s nimi. Tento zákon chrání Váš soukromý i rodinný život.
 2. Internetový obchod www.nva.cz od Vás v žádném případě nevyžaduje citlivé osobní údaje, ani údaje jednoznačně identifikující, tedy rodné číslo či datum narození.
 3. Vámi poskytnuté informace budou použity výhradně k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.
 4. Výjimku představují externí dopravci a doručovací společnosti, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v nezbytném tj. minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Žádným dalším subjektům nejsou tyto údaje předávány!
 5. Máte právo být informování o: (a) osobních údajích, které jsou o Vás zpracovávány; (b) způsobu jejich zpracování; (c) rozsahu a účelu jejich zpracování; (d) sídle toho, kdo Vaše osobní údaje zpracovává a (e) předávání Vašich osobních údajů jiným subjektům. Na písemnou informaci máte nárok, kdykoliv o ni požádáte; za tento úkon od Vás může být požadována přiměřená úhrada nákladů, které při tom vznikají.
 6. Zjistíte-li, že zpracovávané osobní údaje nejsou správné, máte právo na opravu, doplnění, případně na výmaz osobních údajů, které jsou o Vás zpracovávány. Případné omezení těchto Vašich práv může být stanoveno pouze zákonem. Vaše podněty a stížnosti na porušení zákona o ochraně osobních údajů adresujte v písemné formě na: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 nebo prostřednictvím elektronické pošty info@uoou.cz.

 

12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 1. Z důvodů Vaší lepší informovanosti o novinkách a speciálních nabídkách našeho e-obchodu Vám nabízíme možnost zajistit si příjem stručných informací o novinkách a akcích na našem e-obchodě. Tuto službu si můžete vybrat zatržením políčka "Chci odebírat novinky e-mailem" v průběhu objednávky nebo kdykoliv potom ve správě svého účtu.
 2. Zaškrtnutím políčka „Chci odebírat novinky e-mailem“ kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami (nejvýš 6krát ročně) a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího (nejvýše 4krát ročně). Informace budou odeslány na elektronickou adresu kupujícího.
 3. Tyto informace zasíláme výhradně e-mailem, stručnou informací bez obrázku a příloh. V každé zaslané zprávě je informace o tom, jakým způsobem je možné zasílání těchto informací ukončit.
 4. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13. Registrovaný zákazník

 1. Pro nákup v internetovém knihkupectví www.nva.cz není nezbytně nutná registraci, ale nabízíme ji jako způsob rozšíření služeb a funkcí e-obchodu, které můžete při svých nákupech využívat.
 2. Hlavními výhodami registrovaného zákazníka jsou: (a) při opakovaných nákupech není potřeba znovu uvádět kontaktní údaje potřebné pro nákup - stačí se přihlásit, (b) v případě zájmu Vás budeme informovat o novinkách v našem obchodě a (c) historie objednávek a aktuální stav objednávky.

 

14. Nepřevzetí zásilky, bezdůvodné storno objednávky

 1. V případě, že kupující zboží z akceptované, potvrzené a řádně vyřízené objednávky ze strany prodávajícího nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené lhůtě pro uložení od dopravce či doručitele, nebo mu zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, pak je kupující povinen uhradit náklady na doručení a balné.
 2. Výše poštovného a balného závisí na velikosti a váze odeslaného zboží. Konkrétní částka bude doložena dokladem společnosti, která provádí doručování zásilek. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných legislativních předpisů České republiky.

 
15. Informace o produktech

 1. Informace o zboží nabízeném v internetovém knihkupectví www.nva.cz  prodávajícího, mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

 

16. Copyright - ochranné známky

 1. Veškeré materiály publikované na webových stránkách www.nva.cz jsou chráněny autorským zákonem. Názvy zboží či titulů mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků, nebo mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob.

 

17. Prodávající a provozovatel internetového e-shopu:

Ing. Libor Lenža
Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran
Poličná 491
757 01 Poličná

IČO: 73128635
NEJSME PLATCI DPH

Bankovní spojení: mBank S.A.
Číslo účtu: 670100-2219451876/6210

 


Vyhledávání

  
Kde hledat:

Přihlášení

Přihlašovací jméno:

Heslo:Registrace     Ztratili jste heslo?

Nejprodávanější

Proč je v noci tma?

Peter Zamarovský
Proč je v noci tma? - Peter Zamarovský / AGA
299 Kč
239

Gödelův důkaz

Ernest Nagel, James R. Newman
Gödelův důkaz - Ernest Nagel, James R. Newman / VUTIUM
220 Kč
189

Noční obloha – průvodce po obloze

Robin Kerrod
Noční obloha – průvodce po obloze - Robin Kerrod / Mladé letá
545 Kč
337

Kontakty

E-KNIHKUPECTVÍ
Nakladatelství a vydavatelství Aldebaran

obchod@nva.cz
+420 777 696 694

Ing. Libor Lenža
Poličná 491
757 01 Poličná
Česká republika

 

IČ: 73128635
NEJSME PLÁTCI DPH